LOTO
99
Thống kê loto 99 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 5 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2024
Tháng
5 / 8
Ngày
0 / 1
Thứ
10 / 4
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 1 điểm
về 39 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 12 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 3 lần
05 về 1 lần
06 về 2 lần
07 về 1 lần
08 về 2 lần
09 về 0 lần
10 về 1 lần
11 về 0 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 2 lần
15 về 3 lần
16 về 1 lần
17 về 1 lần
18 về 2 lần
19 về 1 lần
20 về 1 lần
21 về 2 lần
22 về 0 lần
23 về 1 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 2 lần
27 về 2 lần
28 về 1 lần
29 về 0 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 5 lần
Thứ 3 về 2 lần
Thứ 4 về 5 lần
Thứ 5 về 2 lần
Thứ 6 về 10 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 8 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -6 lần
1 ngày -5 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 03/05 Thứ 6
2 nháy 21/04 Chủ nhật
2 nháy 15/03 Thứ 6
2 nháy 04/03 Thứ 2