LOTO
93
Thống kê loto 93 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2024
Tháng
3 / 8
Ngày
1 / 1
Thứ
9 / 4
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 37 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 13 lần
Tháng 05 về 3 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 2 lần
03 về 2 lần
04 về 3 lần
05 về 0 lần
06 về 1 lần
07 về 1 lần
08 về 1 lần
09 về 0 lần
10 về 0 lần
11 về 0 lần
12 về 4 lần
13 về 3 lần
14 về 0 lần
15 về 0 lần
16 về 3 lần
17 về 4 lần
18 về 0 lần
19 về 1 lần
20 về 1 lần
21 về 1 lần
22 về 1 lần
23 về 3 lần
24 về 1 lần
25 về 2 lần
26 về 1 lần
27 về 1 lần
28 về 1 lần
29 về 0 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 4 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 3 lần
Thứ 5 về 2 lần
Thứ 6 về 9 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 4 lần
12 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -1 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -5 lần
về liên tiếp 2 ngày 10 lần
2 nháy 23/04 Thứ 3
3 nháy 12/04 Thứ 6
2 nháy 02/04 Thứ 3
2 nháy 17/01 Thứ 4
2 nháy 16/01 Thứ 3