LOTO
57
Thống kê loto 57 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 10 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2024
Tháng
3 / 6
Ngày
0 / 0
Thứ
4 / 4
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 0 điểm
về 29 lần Tháng 01 về 3 lần
Tháng 02 về 3 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 15 lần
Tháng 05 về 3 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 1 lần
06 về 0 lần
07 về 1 lần
08 về 1 lần
09 về 0 lần
10 về 1 lần
11 về 1 lần
12 về 0 lần
13 về 1 lần
14 về 0 lần
15 về 2 lần
16 về 1 lần
17 về 0 lần
18 về 2 lần
19 về 1 lần
20 về 3 lần
21 về 0 lần
22 về 0 lần
23 về 0 lần
24 về 0 lần
25 về 2 lần
26 về 1 lần
27 về 1 lần
28 về 0 lần
29 về 1 lần
30 về 0 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 2 lần
Thứ 4 về 5 lần
Thứ 5 về 3 lần
Thứ 6 về 4 lần
Thứ 7 về 6 lần
CN về 3 lần
19 ngày -1 lần
17 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -1 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -2 lần
2 ngày -2 lần
1 ngày -6 lần
về liên tiếp 2 ngày 4 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 04/05 Thứ 7
2 nháy 20/04 Thứ 7
2 nháy 03/04 Thứ 4
2 nháy 31/03 Chủ nhật