• Trang chủ
  • Bảng chạm loto thứ và tháng KQXS Miền Bắc

Bảng chạm loto thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các chạm loto về nhiều nhất từ trên xuống . Dựa vào đây bạn có thể biết tỷ lệ hay về của chạm con loto mà bạn muốn chơi.


Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 7-4 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 8-5 lần
Chạm 1-40 lần
Chạm 8-23 lần
Chạm 4-20 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 9-20 lần
Chạm 2-19 lần
Chạm 3-18 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 0-14 lần
Tổng 3-17 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 4-8 lần
Tổng 6-8 lần
Tổng 8-8 lần
4 Càng 3-11 lần
4 Càng 5-11 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 1-8 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 0-4 lần
3 Càng 7-13 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 8-4 lần
Chạm 1-30 lần
Chạm 3-30 lần
Chạm 9-23 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 2-20 lần
Chạm 5-20 lần
Chạm 4-19 lần
Chạm 7-17 lần
Chạm 0-16 lần
Chạm 6-15 lần
Tổng 9-16 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 0-9 lần
Tổng 6-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 4-8 lần
Tổng 8-8 lần
4 Càng 6-12 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 1-5 lần
4 Càng 9-4 lần
3 Càng 0-13 lần
3 Càng 2-13 lần
3 Càng 5-13 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 8-7 lần
3 Càng 1-6 lần
3 Càng 6-5 lần
Chạm 1-26 lần
Chạm 5-26 lần
Chạm 3-23 lần
Chạm 2-22 lần
Chạm 6-22 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 9-20 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 4-17 lần
Chạm 8-16 lần
Tổng 2-14 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 7-9 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 4-7 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 8-9 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 1-5 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 0-1 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 2-7 lần
3 Càng 1-6 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 4-5 lần
3 Càng 9-3 lần
Chạm 3-20 lần
Chạm 0-19 lần
Chạm 1-18 lần
Chạm 5-17 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 4-15 lần
Chạm 7-15 lần
Chạm 2-14 lần
Chạm 6-13 lần
Chạm 8-11 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 0-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 2-7 lần
Tổng 6-7 lần
Tổng 1-6 lần
Tổng 4-6 lần
Tổng 5-6 lần
Tổng 8-6 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 6-3 lần
3 Càng 7-11 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 5-7 lần
3 Càng 4-6 lần
3 Càng 1-5 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 8-2 lần
Chạm 1-21 lần
Chạm 4-19 lần
Chạm 7-19 lần
Chạm 8-19 lần
Chạm 9-19 lần
Chạm 2-14 lần
Chạm 3-14 lần
Chạm 5-14 lần
Chạm 0-10 lần
Chạm 6-10 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 1-7 lần
Tổng 4-7 lần
Tổng 7-7 lần
Tổng 6-6 lần
Tổng 8-6 lần
Tổng 0-5 lần
4 Càng 2-11 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 9-10 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 1-5 lần
4 Càng 8-4 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 9-8 lần
3 Càng 2-7 lần
3 Càng 5-7 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 5-24 lần
Chạm 6-24 lần
Chạm 8-24 lần
Chạm 3-23 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 0-19 lần
Chạm 4-19 lần
Chạm 2-18 lần
Chạm 9-17 lần
Tổng 6-16 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 0-9 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 8-9 lần
Tổng 7-6 lần
4 Càng 0-10 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 1-8 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 3-5 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 7-11 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 2-2 lần
Chạm 1-30 lần
Chạm 9-27 lần
Chạm 7-26 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 0-20 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 2-19 lần
Chạm 4-18 lần
Chạm 5-17 lần
Chạm 8-14 lần
Tổng 4-16 lần
Tổng 3-13 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 7-6 lần
4 Càng 2-65 lần
4 Càng 5-60 lần
4 Càng 3-57 lần
4 Càng 4-57 lần
4 Càng 8-52 lần
4 Càng 6-50 lần
4 Càng 1-49 lần
4 Càng 7-49 lần
4 Càng 0-41 lần
4 Càng 9-40 lần

3 Càng 7-67 lần
3 Càng 5-66 lần
3 Càng 3-65 lần
3 Càng 6-63 lần
3 Càng 4-62 lần
3 Càng 0-59 lần
3 Càng 9-58 lần
3 Càng 2-57 lần
3 Càng 1-52 lần
3 Càng 8-49 lần


Tổng 9-77 lần
Tổng 2-74 lần
Tổng 3-74 lần
Tổng 1-70 lần
Tổng 5-68 lần
Tổng 6-67 lần
Tổng 0-63 lần
Tổng 7-63 lần
Tổng 4-61 lần
Tổng 8-59 lần
2
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 5-13 lần
4 Càng 1-12 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 8-5 lần
4 Càng 2-2 lần
3 Càng 6-14 lần
3 Càng 4-13 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 5-12 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 7-5 lần
Chạm 0-27 lần
Chạm 4-26 lần
Chạm 8-26 lần
Chạm 1-25 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 9-22 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 2-16 lần
Chạm 5-15 lần
Chạm 3-14 lần
Tổng 6-21 lần
Tổng 7-16 lần
Tổng 1-12 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 0-9 lần
Tổng 3-7 lần
Tổng 4-7 lần
Tổng 2-5 lần
Tổng 8-5 lần
4 Càng 1-14 lần
4 Càng 3-10 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 8-3 lần
3 Càng 4-13 lần
3 Càng 8-13 lần
3 Càng 5-12 lần
3 Càng 0-11 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 9-7 lần
3 Càng 6-4 lần
Chạm 2-29 lần
Chạm 5-25 lần
Chạm 3-24 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 9-18 lần
Chạm 1-17 lần
Chạm 7-17 lần
Chạm 6-16 lần
Tổng 6-24 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 8-10 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 5-7 lần
Tổng 9-7 lần
Tổng 1-5 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 3-5 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 4-4 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 7-5 lần
3 Càng 4-4 lần
Chạm 0-24 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 1-18 lần
Chạm 7-18 lần
Chạm 5-15 lần
Chạm 9-15 lần
Chạm 2-14 lần
Chạm 8-14 lần
Chạm 4-12 lần
Chạm 3-9 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 6-6 lần
Tổng 8-6 lần
Tổng 1-5 lần
Tổng 0-4 lần
Tổng 7-4 lần
4 Càng 1-15 lần
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 4-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 8-5 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 9-3 lần
3 Càng 0-15 lần
3 Càng 6-13 lần
3 Càng 3-10 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 5-7 lần
3 Càng 1-6 lần
3 Càng 4-5 lần
Chạm 6-31 lần
Chạm 7-28 lần
Chạm 4-24 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 9-21 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 2-17 lần
Chạm 1-15 lần
Chạm 8-15 lần
Tổng 4-14 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 8-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 7-9 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 6-8 lần
Tổng 2-6 lần
4 Càng 5-12 lần
4 Càng 7-12 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 9-10 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 3-5 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 8-2 lần
3 Càng 4-17 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 7-6 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 6-3 lần
Chạm 2-26 lần
Chạm 8-26 lần
Chạm 1-25 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 7-21 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 0-19 lần
Chạm 3-18 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 9-18 lần
Tổng 6-16 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 4-13 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 1-7 lần
Tổng 3-7 lần
Tổng 0-5 lần
4 Càng 7-13 lần
4 Càng 8-11 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 0-5 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 7-10 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 1-5 lần
Chạm 8-27 lần
Chạm 3-26 lần
Chạm 5-25 lần
Chạm 0-24 lần
Chạm 9-24 lần
Chạm 4-21 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 6-17 lần
Chạm 1-15 lần
Chạm 2-13 lần
Tổng 2-16 lần
Tổng 6-14 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 8-12 lần
Tổng 3-10 lần
Tổng 7-10 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 1-5 lần
4 Càng 1-11 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 7-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 8-4 lần
3 Càng 2-14 lần
3 Càng 3-14 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 9-7 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 0-4 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 3-24 lần
Chạm 5-24 lần
Chạm 9-23 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 4-22 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 8-19 lần
Chạm 0-15 lần
Chạm 7-15 lần
Tổng 6-20 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 8-10 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 1-7 lần
Tổng 2-6 lần
4 Càng 7-79 lần
4 Càng 1-75 lần
4 Càng 5-66 lần
4 Càng 9-55 lần
4 Càng 3-49 lần
4 Càng 4-47 lần
4 Càng 2-45 lần
4 Càng 6-45 lần
4 Càng 0-41 lần
4 Càng 8-38 lần

3 Càng 4-74 lần
3 Càng 2-71 lần
3 Càng 3-71 lần
3 Càng 8-70 lần
3 Càng 5-63 lần
3 Càng 6-63 lần
3 Càng 0-60 lần
3 Càng 7-50 lần
3 Càng 9-50 lần
3 Càng 1-49 lần


Tổng 4-78 lần
Tổng 7-74 lần
Tổng 8-71 lần
Tổng 5-70 lần
Tổng 3-68 lần
Tổng 9-68 lần
Tổng 2-66 lần
Tổng 1-50 lần
Tổng 0-48 lần
3
4 Càng 3-12 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 2-3 lần
3 Càng 6-11 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 7-5 lần
3 Càng 1-4 lần
3 Càng 9-2 lần
Chạm 9-24 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 4-17 lần
Chạm 1-15 lần
Chạm 5-15 lần
Chạm 7-14 lần
Chạm 2-13 lần
Chạm 6-10 lần
Chạm 8-9 lần
Tổng 2-11 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 8-8 lần
Tổng 7-7 lần
Tổng 3-6 lần
Tổng 4-6 lần
Tổng 0-5 lần
Tổng 6-5 lần
4 Càng 7-11 lần
4 Càng 1-8 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 4-4 lần
4 Càng 3-3 lần
4 Càng 0-2 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 4-8 lần
3 Càng 8-6 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 1-1 lần
Chạm 2-27 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 6-16 lần
Chạm 1-15 lần
Chạm 7-15 lần
Chạm 4-14 lần
Chạm 5-9 lần
Chạm 8-9 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 7-10 lần
Tổng 1-8 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 2-7 lần
Tổng 4-7 lần
Tổng 5-6 lần
Tổng 9-6 lần
Tổng 3-5 lần
4 Càng 7-13 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 4-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 8-7 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 6-6 lần
3 Càng 9-12 lần
3 Càng 1-11 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 8-5 lần
Chạm 9-32 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 8-27 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 5-21 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 4-18 lần
Chạm 3-16 lần
Chạm 7-16 lần
Chạm 6-14 lần
Tổng 0-15 lần
Tổng 2-12 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 8-12 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 7-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 9-6 lần
4 Càng 1-14 lần
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 8-10 lần
4 Càng 0-9 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 6-6 lần
4 Càng 3-4 lần
4 Càng 4-3 lần
3 Càng 9-16 lần
3 Càng 4-12 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 8-8 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 2-6 lần
Chạm 5-29 lần
Chạm 4-27 lần
Chạm 7-26 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 6-19 lần
Chạm 3-18 lần
Chạm 9-18 lần
Chạm 2-16 lần
Chạm 0-15 lần
Tổng 1-15 lần
Tổng 5-15 lần
Tổng 9-15 lần
Tổng 7-13 lần
Tổng 6-10 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 4-8 lần
Tổng 8-7 lần
Tổng 3-4 lần
4 Càng 7-17 lần
4 Càng 4-11 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 2-10 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 0-6 lần
3 Càng 4-18 lần
3 Càng 8-17 lần
3 Càng 0-15 lần
3 Càng 9-14 lần
3 Càng 7-11 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 2-5 lần
Chạm 9-38 lần
Chạm 0-32 lần
Chạm 8-30 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 6-27 lần
Chạm 3-26 lần
Chạm 4-25 lần
Chạm 5-23 lần
Chạm 1-18 lần
Chạm 7-18 lần
Tổng 0-17 lần
Tổng 2-17 lần
Tổng 7-16 lần
Tổng 3-15 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 5-9 lần
4 Càng 7-14 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 6-10 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 2-7 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 8-5 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 4-10 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 7-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 1-7 lần
Chạm 2-26 lần
Chạm 6-26 lần
Chạm 9-26 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 4-18 lần
Chạm 8-17 lần
Chạm 3-16 lần
Tổng 5-13 lần
Tổng 8-13 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 3-12 lần
Tổng 7-12 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 0-7 lần
Tổng 1-7 lần
Tổng 6-7 lần
4 Càng 7-16 lần
4 Càng 0-13 lần
4 Càng 8-10 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 1-5 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 4-4 lần
3 Càng 8-17 lần
3 Càng 1-14 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 9-9 lần
3 Càng 3-8 lần
3 Càng 0-7 lần
3 Càng 5-7 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 4-6 lần
Chạm 2-28 lần
Chạm 0-25 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 9-23 lần
Chạm 7-22 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 4-19 lần
Chạm 5-17 lần
Chạm 8-13 lần
Tổng 6-16 lần
Tổng 0-13 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 3-10 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 2-8 lần
Tổng 7-8 lần
Tổng 1-7 lần
4 Càng 7-92 lần
4 Càng 1-57 lần
4 Càng 8-53 lần
4 Càng 6-52 lần
4 Càng 9-52 lần
4 Càng 5-51 lần
4 Càng 3-50 lần
4 Càng 0-46 lần
4 Càng 4-44 lần
4 Càng 2-43 lần

3 Càng 9-76 lần
3 Càng 4-72 lần
3 Càng 8-71 lần
3 Càng 6-64 lần
3 Càng 3-63 lần
3 Càng 7-57 lần
3 Càng 1-56 lần
3 Càng 2-56 lần
3 Càng 0-54 lần
3 Càng 5-52 lần


Tổng 5-75 lần
Tổng 7-75 lần
Tổng 2-73 lần
Tổng 8-73 lần
Tổng 0-72 lần
Tổng 9-71 lần
Tổng 6-70 lần
Tổng 1-68 lần
Tổng 4-65 lần
Tổng 3-60 lần
4
4 Càng 6-14 lần
4 Càng 7-12 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 8-10 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 5-8 lần
3 Càng 3-22 lần
3 Càng 5-15 lần
3 Càng 6-13 lần
3 Càng 7-12 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 1-7 lần
3 Càng 4-7 lần
Chạm 7-33 lần
Chạm 9-33 lần
Chạm 2-31 lần
Chạm 1-29 lần
Chạm 5-29 lần
Chạm 0-26 lần
Chạm 6-26 lần
Chạm 4-20 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 8-19 lần
Tổng 9-18 lần
Tổng 2-17 lần
Tổng 8-15 lần
Tổng 5-14 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 0-13 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 3-9 lần
Tổng 6-9 lần
4 Càng 1-16 lần
4 Càng 3-14 lần
4 Càng 0-11 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 9-8 lần
4 Càng 8-4 lần
3 Càng 6-17 lần
3 Càng 3-16 lần
3 Càng 5-15 lần
3 Càng 4-13 lần
3 Càng 1-12 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 8-9 lần
3 Càng 0-8 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 7-7 lần
Chạm 3-35 lần
Chạm 9-32 lần
Chạm 0-31 lần
Chạm 2-29 lần
Chạm 5-28 lần
Chạm 4-24 lần
Chạm 6-24 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 8-20 lần
Tổng 4-16 lần
Tổng 6-16 lần
Tổng 2-15 lần
Tổng 0-14 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 3-13 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 1-11 lần
Tổng 8-6 lần
4 Càng 6-13 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 5-5 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 8-12 lần
3 Càng 2-11 lần
3 Càng 7-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 6-10 lần
3 Càng 5-8 lần
3 Càng 0-6 lần
3 Càng 1-6 lần
3 Càng 4-4 lần
Chạm 6-32 lần
Chạm 1-31 lần
Chạm 2-24 lần
Chạm 8-23 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 0-19 lần
Chạm 5-19 lần
Chạm 9-18 lần
Chạm 4-15 lần
Chạm 3-11 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 8-14 lần
Tổng 4-12 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 9-12 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 5-10 lần
Tổng 0-8 lần
Tổng 7-8 lần
Tổng 3-4 lần
4 Càng 4-15 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 0-8 lần
4 Càng 2-8 lần
4 Càng 3-8 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 1-6 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 6-5 lần
3 Càng 3-15 lần
3 Càng 1-14 lần
3 Càng 2-12 lần
3 Càng 5-11 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 0-6 lần
3 Càng 7-6 lần
3 Càng 8-6 lần
3 Càng 9-6 lần
Chạm 2-29 lần
Chạm 4-26 lần
Chạm 7-23 lần
Chạm 9-23 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 1-19 lần
Chạm 3-18 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 8-15 lần
Tổng 1-14 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 8-12 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 7-6 lần
4 Càng 2-13 lần
4 Càng 4-12 lần
4 Càng 6-11 lần
4 Càng 9-10 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 7-6 lần
4 Càng 8-5 lần
4 Càng 1-2 lần
3 Càng 3-17 lần
3 Càng 5-12 lần
3 Càng 7-12 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 2-10 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 4-6 lần
3 Càng 6-6 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 8-4 lần
Chạm 8-28 lần
Chạm 6-25 lần
Chạm 0-23 lần
Chạm 3-22 lần
Chạm 5-21 lần
Chạm 7-20 lần
Chạm 9-20 lần
Chạm 1-19 lần
Chạm 4-18 lần
Chạm 2-16 lần
Tổng 4-14 lần
Tổng 0-13 lần
Tổng 6-12 lần
Tổng 5-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 9-11 lần
Tổng 3-8 lần
Tổng 2-7 lần
Tổng 1-6 lần
4 Càng 7-11 lần
4 Càng 5-10 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 3-9 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 0-4 lần
3 Càng 7-11 lần
3 Càng 9-11 lần
3 Càng 0-10 lần
3 Càng 1-10 lần
3 Càng 5-10 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 2-9 lần
3 Càng 3-9 lần
3 Càng 4-9 lần
3 Càng 6-3 lần
Chạm 7-28 lần
Chạm 9-28 lần
Chạm 2-27 lần
Chạm 1-24 lần
Chạm 3-21 lần
Chạm 5-20 lần
Chạm 8-19 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 4-16 lần
Chạm 6-11 lần
Tổng 1-17 lần
Tổng 3-16 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 0-10 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 7-8 lần
Tổng 9-7 lần
Tổng 6-6 lần
4 Càng 1-13 lần
4 Càng 4-10 lần
4 Càng 5-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 6-7 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 2-5 lần
3 Càng 3-18 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 8-11 lần
3 Càng 9-10 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 2-8 lần
3 Càng 6-8 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 1-5 lần
Chạm 9-35 lần
Chạm 0-25 lần
Chạm 2-25 lần
Chạm 1-22 lần
Chạm 8-21 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 5-18 lần
Chạm 4-16 lần
Chạm 7-16 lần
Chạm 6-15 lần
Tổng 3-15 lần
Tổng 7-14 lần
Tổng 8-14 lần
Tổng 2-13 lần
Tổng 6-11 lần
Tổng 1-10 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 5-7 lần
Tổng 4-6 lần
Tổng 0-5 lần
4 Càng 4-75 lần
4 Càng 6-69 lần
4 Càng 2-62 lần
4 Càng 3-61 lần
4 Càng 1-60 lần
4 Càng 9-59 lần
4 Càng 7-58 lần
4 Càng 5-57 lần
4 Càng 0-50 lần
4 Càng 8-49 lần

3 Càng 5-80 lần
3 Càng 9-70 lần
3 Càng 2-66 lần
3 Càng 7-66 lần
3 Càng 6-64 lần
3 Càng 1-63 lần
3 Càng 8-63 lần
3 Càng 4-59 lần
3 Càng 0-49 lần


Tổng 1-83 lần
Tổng 8-83 lần
Tổng 2-81 lần
Tổng 9-81 lần
Tổng 4-78 lần
Tổng 6-78 lần
Tổng 5-75 lần
Tổng 7-75 lần
Tổng 0-73 lần
Tổng 3-73 lần
5
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 7-8 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 1-5 lần
4 Càng 2-4 lần
4 Càng 8-4 lần
3 Càng 8-13 lần
3 Càng 1-9 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 7-8 lần
3 Càng 4-7 lần
3 Càng 0-6 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 9-5 lần
3 Càng 2-4 lần
3 Càng 6-2 lần
Chạm 5-20 lần
Chạm 6-20 lần
Chạm 8-20 lần
Chạm 9-20 lần
Chạm 2-19 lần
Chạm 3-19 lần
Chạm 0-15 lần
Chạm 7-14 lần
Chạm 1-6 lần
Chạm 4-6 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 5-9 lần
Tổng 6-8 lần
Tổng 7-8 lần
Tổng 9-8 lần
Tổng 1-7 lần
Tổng 3-7 lần
Tổng 0-6 lần
Tổng 8-6 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 6-9 lần
4 Càng 9-9 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 7-6 lần
4 Càng 5-5 lần
4 Càng 2-4 lần
4 Càng 3-4 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 1-3 lần
3 Càng 3-13 lần
3 Càng 6-9 lần
3 Càng 1-8 lần
3 Càng 0-6 lần
3 Càng 4-6 lần
3 Càng 5-6 lần
3 Càng 8-6 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 7-4 lần
Chạm 2-25 lần
Chạm 6-22 lần
Chạm 0-18 lần
Chạm 5-17 lần
Chạm 9-17 lần
Chạm 4-14 lần
Chạm 1-12 lần
Chạm 7-12 lần
Chạm 3-11 lần
Chạm 8-11 lần
Tổng 7-11 lần
Tổng 8-10 lần
Tổng 9-10 lần
Tổng 2-9 lần
Tổng 4-8 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 1-6 lần
Tổng 3-6 lần
Tổng 0-5 lần
Tổng 6-5 lần
4 Càng 9-11 lần
4 Càng 8-8 lần
4 Càng 1-7 lần
4 Càng 3-7 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 5-7 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 7-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 2-1 lần
3 Càng 8-13 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 4-7 lần
3 Càng 6-7 lần
3 Càng 1-6 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 7-6 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 2-4 lần
Chạm 8-22 lần
Chạm 1-20 lần
Chạm 6-18 lần
Chạm 2-17 lần
Chạm 3-16 lần
Chạm 5-16 lần
Chạm 0-15 lần
Chạm 4-13 lần
Chạm 9-12 lần
Chạm 7-10 lần
Tổng 9-13 lần
Tổng 0-11 lần
Tổng 2-10 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 5-8 lần
Tổng 7-7 lần
Tổng 3-6 lần
Tổng 6-6 lần
Tổng 4-4 lần
Tổng 8-4 lần
4 Càng 1-9 lần
4 Càng 2-9 lần
4 Càng 5-8 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 7-6 lần
4 Càng 8-6 lần
4 Càng 9-4 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 4-2 lần
3 Càng 6-13 lần
3 Càng 4-11 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 3-7 lần
3 Càng 1-6 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 5-5 lần
3 Càng 8-5 lần
3 Càng 7-4 lần
3 Càng 2-3 lần
Chạm 6-22 lần
Chạm 2-21 lần
Chạm 3-18 lần
Chạm 7-17 lần
Chạm 8-15 lần
Chạm 0-14 lần
Chạm 9-14 lần
Chạm 1-13 lần
Chạm 5-13 lần
Chạm 4-12 lần
Tổng 7-16 lần
Tổng 3-11 lần
Tổng 8-11 lần
Tổng 4-9 lần
Tổng 6-8 lần
Tổng 9-8 lần
Tổng 0-4 lần
Tổng 1-4 lần
Tổng 5-4 lần
Tổng 2-3 lần
4 Càng 1-8 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 4-3 lần
4 Càng 6-3 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-7 lần
3 Càng 2-6 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 1-5 lần
3 Càng 3-5 lần
3 Càng 5-5 lần
3 Càng 0-4 lần
3 Càng 4-4 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 7-2 lần
Chạm 2-16 lần
Chạm 9-16 lần
Chạm 4-15 lần
Chạm 3-12 lần
Chạm 0-11 lần
Chạm 6-11 lần
Chạm 5-9 lần
Chạm 8-6 lần
Chạm 1-5 lần
Chạm 7-5 lần
Tổng 1-9 lần
Tổng 9-9 lần
Tổng 6-6 lần
Tổng 7-6 lần
Tổng 3-5 lần
Tổng 0-4 lần
Tổng 2-4 lần
Tổng 4-4 lần
Tổng 8-4 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 1-10 lần
4 Càng 2-6 lần
4 Càng 4-6 lần
4 Càng 5-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 4-5 lần
3 Càng 6-5 lần
3 Càng 9-5 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 8-4 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 7-3 lần
Chạm 1-14 lần
Chạm 8-14 lần
Chạm 7-12 lần
Chạm 9-12 lần
Chạm 0-11 lần
Chạm 4-10 lần
Chạm 3-9 lần
Chạm 5-9 lần
Chạm 6-8 lần
Chạm 2-7 lần
Tổng 4-10 lần
Tổng 8-7 lần
Tổng 9-7 lần
Tổng 5-6 lần
Tổng 0-5 lần
Tổng 2-5 lần
Tổng 3-5 lần
Tổng 7-4 lần
Tổng 1-3 lần
4 Càng 4-9 lần
4 Càng 1-8 lần
4 Càng 6-8 lần
4 Càng 0-7 lần
4 Càng 3-6 lần
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 7-4 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 8-3 lần
3 Càng 3-12 lần
3 Càng 8-10 lần
3 Càng 0-9 lần
3 Càng 5-9 lần
3 Càng 7-7 lần
3 Càng 9-6 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 6-5 lần
3 Càng 4-4 lần
3 Càng 1-2 lần
Chạm 2-26 lần
Chạm 0-21 lần
Chạm 6-18 lần
Chạm 7-18 lần
Chạm 5-16 lần
Chạm 9-16 lần
Chạm 8-12 lần
Chạm 1-11 lần
Chạm 4-11 lần
Chạm 3-10 lần
Tổng 0-12 lần
Tổng 5-12 lần
Tổng 4-11 lần
Tổng 3-10 lần
Tổng 7-8 lần
Tổng 8-8 lần
Tổng 9-6 lần
Tổng 1-4 lần
Tổng 2-4 lần
Tổng 6-3 lần
4 Càng 1-50 lần
4 Càng 9-44 lần
4 Càng 4-42 lần
4 Càng 6-42 lần
4 Càng 0-38 lần
4 Càng 5-37 lần
4 Càng 7-34 lần
4 Càng 2-32 lần
4 Càng 8-32 lần
4 Càng 3-29 lần

3 Càng 8-58 lần
3 Càng 3-52 lần
3 Càng 0-48 lần
3 Càng 5-47 lần
3 Càng 4-44 lần
3 Càng 6-43 lần
3 Càng 9-40 lần
3 Càng 1-39 lần
3 Càng 7-34 lần
3 Càng 2-32 lần

Chạm 5-100 lần
Chạm 8-100 lần
Chạm 3-95 lần
Chạm 7-88 lần
Chạm 1-81 lần
Chạm 4-81 lần

Tổng 9-61 lần
Tổng 7-60 lần
Tổng 4-56 lần
Tổng 3-50 lần
Tổng 8-50 lần
Tổng 5-48 lần
Tổng 0-47 lần
Tổng 2-44 lần
Tổng 1-42 lần
Tổng 6-36 lần
6789101112Tổng
4 Càng 7-45 lần
4 Càng 9-44 lần
4 Càng 3-42 lần
4 Càng 5-42 lần
4 Càng 1-41 lần
4 Càng 6-35 lần
4 Càng 0-34 lần
4 Càng 4-34 lần
4 Càng 8-34 lần
4 Càng 2-29 lần

3 Càng 3-55 lần
3 Càng 5-53 lần
3 Càng 6-51 lần
3 Càng 8-47 lần
3 Càng 4-45 lần
3 Càng 2-40 lần
3 Càng 7-39 lần
3 Càng 0-36 lần
3 Càng 1-36 lần
3 Càng 9-35 lần

Chạm 2-98 lần
Chạm 5-97 lần
Chạm 8-97 lần
Chạm 6-95 lần
Chạm 3-91 lần
Chạm 4-89 lần

Tổng 5-58 lần
Tổng 7-57 lần
Tổng 9-54 lần
Tổng 2-52 lần
Tổng 6-51 lần
Tổng 1-50 lần
Tổng 3-46 lần
Tổng 0-43 lần
Tổng 8-42 lần
Tổng 4-41 lần
4 Càng 1-49 lần
4 Càng 6-44 lần
4 Càng 3-42 lần
4 Càng 7-41 lần
4 Càng 5-39 lần
4 Càng 9-38 lần
4 Càng 4-37 lần
4 Càng 2-36 lần
4 Càng 0-29 lần
4 Càng 8-25 lần

3 Càng 3-54 lần
3 Càng 4-52 lần
3 Càng 5-48 lần
3 Càng 6-48 lần
3 Càng 2-43 lần
3 Càng 9-41 lần
3 Càng 7-40 lần
3 Càng 0-38 lần
3 Càng 8-38 lần
3 Càng 1-35 lần

Chạm 5-99 lần
Chạm 1-96 lần
Chạm 6-93 lần
Chạm 4-92 lần
Chạm 8-84 lần
Chạm 7-81 lần

Tổng 6-65 lần
Tổng 7-57 lần
Tổng 2-52 lần
Tổng 9-52 lần
Tổng 4-51 lần
Tổng 5-46 lần
Tổng 8-45 lần
Tổng 0-43 lần
Tổng 1-42 lần
Tổng 3-41 lần
4 Càng 6-41 lần
4 Càng 7-40 lần
4 Càng 8-39 lần
4 Càng 4-38 lần
4 Càng 3-37 lần
4 Càng 5-37 lần
4 Càng 9-36 lần
4 Càng 1-33 lần
4 Càng 2-30 lần
4 Càng 0-29 lần

3 Càng 2-50 lần
3 Càng 8-46 lần
3 Càng 9-46 lần
3 Càng 5-45 lần
3 Càng 3-44 lần
3 Càng 6-39 lần
3 Càng 7-38 lần
3 Càng 0-37 lần
3 Càng 1-36 lần
3 Càng 4-33 lần

Chạm 5-97 lần
Chạm 9-97 lần
Chạm 0-94 lần
Chạm 7-86 lần
Chạm 3-75 lần
Chạm 4-75 lần

Tổng 2-57 lần
Tổng 1-51 lần
Tổng 9-51 lần
Tổng 0-49 lần
Tổng 5-47 lần
Tổng 8-47 lần
Tổng 4-45 lần
Tổng 6-44 lần
Tổng 3-40 lần
Tổng 7-37 lần
4 Càng 1-49 lần
4 Càng 7-46 lần
4 Càng 2-40 lần
4 Càng 4-37 lần
4 Càng 5-37 lần
4 Càng 8-36 lần
4 Càng 3-31 lần
4 Càng 0-30 lần
4 Càng 6-29 lần
4 Càng 9-25 lần

3 Càng 6-51 lần
3 Càng 3-46 lần
3 Càng 0-45 lần
3 Càng 1-42 lần
3 Càng 4-42 lần
3 Càng 5-40 lần
3 Càng 9-40 lần
3 Càng 8-38 lần
3 Càng 2-36 lần
3 Càng 7-34 lần

Chạm 2-97 lần
Chạm 5-96 lần
Chạm 3-95 lần
Chạm 9-93 lần
Chạm 0-90 lần
Chạm 1-87 lần
Chạm 8-78 lần

Tổng 7-56 lần
Tổng 9-56 lần
Tổng 5-51 lần
Tổng 8-49 lần
Tổng 1-48 lần
Tổng 4-46 lần
Tổng 6-45 lần
Tổng 3-43 lần
Tổng 0-39 lần
Tổng 2-35 lần
4 Càng 7-46 lần
4 Càng 2-43 lần
4 Càng 9-41 lần
4 Càng 4-38 lần
4 Càng 5-37 lần
4 Càng 1-36 lần
4 Càng 6-34 lần
4 Càng 3-30 lần
4 Càng 0-29 lần
4 Càng 8-26 lần

3 Càng 3-53 lần
3 Càng 4-51 lần
3 Càng 9-47 lần
3 Càng 5-43 lần
3 Càng 7-42 lần
3 Càng 1-38 lần
3 Càng 8-38 lần
3 Càng 0-37 lần
3 Càng 2-37 lần
3 Càng 6-28 lần

Chạm 2-100 lần
Chạm 4-98 lần
Chạm 0-95 lần
Chạm 6-93 lần
Chạm 3-92 lần
Chạm 1-88 lần
Chạm 5-85 lần
Chạm 7-83 lần

Tổng 9-53 lần
Tổng 2-52 lần
Tổng 7-52 lần
Tổng 6-51 lần
Tổng 4-49 lần
Tổng 8-47 lần
Tổng 0-44 lần
Tổng 3-43 lần
Tổng 1-39 lần
Tổng 5-38 lần
4 Càng 7-50 lần
4 Càng 5-41 lần
4 Càng 2-39 lần
4 Càng 4-39 lần
4 Càng 1-38 lần
4 Càng 6-35 lần
4 Càng 3-32 lần
4 Càng 8-31 lần
4 Càng 9-31 lần
4 Càng 0-24 lần

3 Càng 8-47 lần
3 Càng 3-45 lần
3 Càng 4-45 lần
3 Càng 9-44 lần
3 Càng 0-43 lần
3 Càng 7-41 lần
3 Càng 5-39 lần
3 Càng 6-38 lần
3 Càng 2-37 lần
3 Càng 1-35 lần

Chạm 5-97 lần
Chạm 3-95 lần
Chạm 2-91 lần
Chạm 0-90 lần
Chạm 6-86 lần
Chạm 4-84 lần

Tổng 4-53 lần
Tổng 3-52 lần
Tổng 8-52 lần
Tổng 2-50 lần
Tổng 5-48 lần
Tổng 1-46 lần
Tổng 9-46 lần
Tổng 6-43 lần
Tổng 7-40 lần
Tổng 0-38 lần
4 Càng 1-45 lần
4 Càng 7-44 lần
4 Càng 4-42 lần
4 Càng 0-41 lần
4 Càng 6-40 lần
4 Càng 5-38 lần
4 Càng 9-35 lần
4 Càng 8-33 lần
4 Càng 3-32 lần
4 Càng 2-30 lần

3 Càng 3-64 lần
3 Càng 8-57 lần
3 Càng 4-43 lần
3 Càng 6-42 lần
3 Càng 9-41 lần
3 Càng 5-40 lần
3 Càng 7-40 lần
3 Càng 2-39 lần
3 Càng 1-37 lần
3 Càng 0-34 lần

Chạm 7-97 lần
Chạm 3-95 lần
Chạm 6-93 lần
Chạm 5-92 lần
Chạm 4-86 lần
Chạm 8-79 lần

Tổng 6-61 lần
Tổng 3-60 lần
Tổng 8-54 lần
Tổng 4-53 lần
Tổng 5-48 lần
Tổng 7-48 lần
Tổng 0-47 lần
Tổng 9-46 lần
Tổng 2-40 lần
Tổng 1-37 lần