LOTO
22
Thống kê loto 22 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2024
Tháng
9 / 7
Ngày
3 / 1
Thứ
3 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 0 điểm
về 38 lần Tháng 01 về 3 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 15 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 0 lần
03 về 0 lần
04 về 2 lần
05 về 0 lần
06 về 3 lần
07 về 1 lần
08 về 0 lần
09 về 1 lần
10 về 0 lần
11 về 2 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 0 lần
15 về 2 lần
16 về 2 lần
17 về 0 lần
18 về 0 lần
19 về 4 lần
20 về 2 lần
21 về 4 lần
22 về 1 lần
23 về 3 lần
24 về 3 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 0 lần
28 về 1 lần
29 về 0 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 3 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 5 lần
Thứ 5 về 7 lần
Thứ 6 về 3 lần
Thứ 7 về 3 lần
CN về 9 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -3 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -3 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -1 lần
2 ngày -2 lần
1 ngày -8 lần
về liên tiếp 2 ngày 5 lần
2 nháy 21/05 Thứ 3
4 nháy 19/05 Chủ nhật
2 nháy 21/04 Chủ nhật
2 nháy 11/04 Thứ 5