LOTO
14
Thống kê loto 14 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 8 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2024
Tháng
1 / 7
Ngày
1 / 0
Thứ
6 / 3
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 1 điểm
về 29 lần Tháng 01 về 11 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 3 lần
Tháng 05 về 1 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 0 lần
03 về 1 lần
04 về 2 lần
05 về 2 lần
06 về 1 lần
07 về 1 lần
08 về 0 lần
09 về 0 lần
10 về 0 lần
11 về 1 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 0 lần
15 về 4 lần
16 về 1 lần
17 về 0 lần
18 về 0 lần
19 về 3 lần
20 về 1 lần
21 về 1 lần
22 về 1 lần
23 về 2 lần
24 về 1 lần
25 về 0 lần
26 về 2 lần
27 về 1 lần
28 về 1 lần
29 về 1 lần
30 về 2 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 6 lần
Thứ 4 về 2 lần
Thứ 5 về 4 lần
Thứ 6 về 6 lần
Thứ 7 về 2 lần
CN về 3 lần
17 ngày -1 lần
16 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -5 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -3 lần
về liên tiếp 2 ngày 2 lần
2 nháy 15/03 Thứ 6
2 nháy 05/02 Thứ 2
2 nháy 30/01 Thứ 3
2 nháy 19/01 Thứ 6