LOTO
82
Thống kê loto 82 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 4 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 4 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
4 / 6


Năm
2024
Tháng
10 / 7
Ngày
2 / 1
Thứ
5 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 38 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 10 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 0 lần
06 về 1 lần
07 về 1 lần
08 về 1 lần
09 về 0 lần
10 về 1 lần
11 về 1 lần
12 về 3 lần
13 về 1 lần
14 về 1 lần
15 về 0 lần
16 về 0 lần
17 về 2 lần
18 về 0 lần
19 về 2 lần
20 về 3 lần
21 về 0 lần
22 về 0 lần
23 về 3 lần
24 về 2 lần
25 về 4 lần
26 về 0 lần
27 về 3 lần
28 về 0 lần
29 về 1 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 2 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 6 lần
Thứ 5 về 5 lần
Thứ 6 về 5 lần
Thứ 7 về 5 lần
CN về 7 lần
18 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -2 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -2 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -7 lần
về liên tiếp 2 ngày 4 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 12/05 Chủ nhật
2 nháy 04/05 Thứ 7
3 nháy 25/04 Thứ 5
2 nháy 03/03 Chủ nhật
2 nháy 20/02 Thứ 3