LOTO
71
Thống kê loto 71 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 5 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2024
Tháng
2 / 10
Ngày
1 / 1
Thứ
2 / 6
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 43 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 4 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 18 lần
Tháng 05 về 2 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 2 lần
03 về 2 lần
04 về 1 lần
05 về 1 lần
06 về 4 lần
07 về 4 lần
08 về 1 lần
09 về 0 lần
10 về 1 lần
11 về 0 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 0 lần
15 về 2 lần
16 về 1 lần
17 về 2 lần
18 về 2 lần
19 về 1 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 1 lần
23 về 3 lần
24 về 1 lần
25 về 1 lần
26 về 1 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 1 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 7 lần
Thứ 4 về 7 lần
Thứ 5 về 3 lần
Thứ 6 về 2 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 5 lần
18 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -2 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 20/04 Thứ 7
3 nháy 07/04 Chủ nhật
3 nháy 06/04 Thứ 7
3 nháy 23/03 Thứ 7
2 nháy 02/03 Thứ 7
2 nháy 30/01 Thứ 3