LOTO
97
Thống kê loto 97 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2024
Tháng
5 / 7
Ngày
2 / 1
Thứ
2 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
2 - 0 điểm
về 35 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 15 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 5 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 2 lần
03 về 1 lần
04 về 1 lần
05 về 2 lần
06 về 1 lần
07 về 2 lần
08 về 1 lần
09 về 1 lần
10 về 1 lần
11 về 2 lần
12 về 2 lần
13 về 3 lần
14 về 0 lần
15 về 1 lần
16 về 0 lần
17 về 1 lần
18 về 0 lần
19 về 2 lần
20 về 0 lần
21 về 0 lần
22 về 0 lần
23 về 1 lần
24 về 2 lần
25 về 1 lần
26 về 0 lần
27 về 2 lần
28 về 5 lần
29 về 0 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 5 lần
Thứ 4 về 7 lần
Thứ 5 về 5 lần
Thứ 6 về 2 lần
Thứ 7 về 4 lần
CN về 5 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -4 lần
1 ngày -5 lần
về liên tiếp 2 ngày 1 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 5 ngày 1 lần
3 nháy 28/02 Thứ 4
2 nháy 05/02 Thứ 2