LOTO
60
Thống kê loto 60 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 9 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2024
Tháng
2 / 7
Ngày
2 / 0
Thứ
4 / 4
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
3 - 0 điểm
về 30 lần Tháng 01 về 4 lần
Tháng 02 về 4 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 10 lần
Tháng 05 về 2 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 1 lần
03 về 1 lần
04 về 0 lần
05 về 0 lần
06 về 1 lần
07 về 0 lần
08 về 0 lần
09 về 0 lần
10 về 2 lần
11 về 0 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 3 lần
15 về 0 lần
16 về 0 lần
17 về 0 lần
18 về 1 lần
19 về 0 lần
20 về 1 lần
21 về 1 lần
22 về 0 lần
23 về 3 lần
24 về 2 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 2 lần
28 về 1 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 1 lần
Thứ 3 về 6 lần
Thứ 4 về 3 lần
Thứ 5 về 6 lần
Thứ 6 về 4 lần
Thứ 7 về 3 lần
CN về 7 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -2 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -3 lần
1 ngày -5 lần
về liên tiếp 2 ngày 2 lần
2 nháy 25/04 Thứ 5
2 nháy 24/03 Chủ nhật
2 nháy 14/03 Thứ 5