LOTO
13
Thống kê loto 13 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 8 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2024
Tháng
3 / 6
Ngày
0 / 0
Thứ
7 / 3
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
1 - 0 điểm
về 30 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 2 lần
Tháng 03 về 9 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 3 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 0 lần
03 về 0 lần
04 về 1 lần
05 về 0 lần
06 về 0 lần
07 về 1 lần
08 về 2 lần
09 về 2 lần
10 về 1 lần
11 về 1 lần
12 về 1 lần
13 về 2 lần
14 về 2 lần
15 về 2 lần
16 về 2 lần
17 về 1 lần
18 về 0 lần
19 về 2 lần
20 về 0 lần
21 về 1 lần
22 về 2 lần
23 về 2 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 2 lần
27 về 0 lần
28 về 0 lần
29 về 1 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 5 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 2 lần
Thứ 5 về 2 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 3 lần
CN về 3 lần
23 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -1 lần
2 ngày -6 lần
1 ngày -2 lần
về liên tiếp 2 ngày 3 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 4 ngày 2 lần
2 nháy 19/03 Thứ 3