LOTO
52
Thống kê loto 52 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2024
Tháng
12 / 8
Ngày
1 / 1
Thứ
9 / 6
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 0 điểm
về 45 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 12 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 12 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 2 lần
03 về 0 lần
04 về 0 lần
05 về 1 lần
06 về 2 lần
07 về 1 lần
08 về 2 lần
09 về 1 lần
10 về 1 lần
11 về 2 lần
12 về 3 lần
13 về 2 lần
14 về 1 lần
15 về 1 lần
16 về 3 lần
17 về 2 lần
18 về 1 lần
19 về 1 lần
20 về 0 lần
21 về 4 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 3 lần
26 về 0 lần
27 về 2 lần
28 về 0 lần
29 về 3 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 4 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 9 lần
Thứ 7 về 3 lần
CN về 6 lần
12 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -3 lần
3 ngày -3 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -8 lần
về liên tiếp 2 ngày 5 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
3 nháy 21/05 Thứ 3
2 nháy 16/05 Thứ 5
2 nháy 06/05 Thứ 2
2 nháy 29/02 Thứ 5