LOTO
00
Thống kê loto 00 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2024
Tháng
9 / 7
Ngày
3 / 1
Thứ
7 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 39 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 4 lần
Tháng 03 về 12 lần
Tháng 04 về 6 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 1 lần
03 về 0 lần
04 về 3 lần
05 về 2 lần
06 về 1 lần
07 về 1 lần
08 về 4 lần
09 về 0 lần
10 về 0 lần
11 về 0 lần
12 về 2 lần
13 về 3 lần
14 về 2 lần
15 về 1 lần
16 về 2 lần
17 về 1 lần
18 về 1 lần
19 về 1 lần
20 về 1 lần
21 về 2 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 3 lần
25 về 0 lần
26 về 1 lần
27 về 0 lần
28 về 0 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 5 lần
Thứ 3 về 5 lần
Thứ 4 về 6 lần
Thứ 5 về 2 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 9 lần
CN về 5 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -5 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -6 lần
1 ngày -6 lần
về liên tiếp 2 ngày 3 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 12/05 Chủ nhật
2 nháy 04/05 Thứ 7
3 nháy 08/03 Thứ 6
2 nháy 21/01 Chủ nhật
3 nháy 13/01 Thứ 7