LOTO
90
Thống kê loto 90 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 5 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2024
Tháng
8 / 11
Ngày
2 / 1
Thứ
11 / 7
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
7 - 0 điểm
về 53 lần Tháng 01 về 10 lần
Tháng 02 về 17 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 12 lần
Tháng 05 về 8 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 0 lần
05 về 2 lần
06 về 1 lần
07 về 1 lần
08 về 2 lần
09 về 2 lần
10 về 1 lần
11 về 2 lần
12 về 2 lần
13 về 2 lần
14 về 6 lần
15 về 3 lần
16 về 1 lần
17 về 2 lần
18 về 4 lần
19 về 3 lần
20 về 0 lần
21 về 3 lần
22 về 0 lần
23 về 1 lần
24 về 2 lần
25 về 4 lần
26 về 2 lần
27 về 0 lần
28 về 0 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 3 lần
Thứ 5 về 7 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 6 lần
CN về 11 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -6 lần
2 ngày -6 lần
1 ngày -9 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 18/05 Thứ 7
2 nháy 14/05 Thứ 3
2 nháy 21/04 Chủ nhật
2 nháy 14/04 Chủ nhật
2 nháy 25/02 Chủ nhật
2 nháy 15/02 Thứ 5
2 nháy 14/01 Chủ nhật