LOTO
20
Thống kê loto 20 của năm 2024
Điểm hôm nay 24/05/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2024
Tháng
6 / 7
Ngày
1 / 1
Thứ
5 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 0 điểm
về 37 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 11 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 0 lần
03 về 1 lần
04 về 0 lần
05 về 4 lần
06 về 2 lần
07 về 2 lần
08 về 0 lần
09 về 1 lần
10 về 0 lần
11 về 0 lần
12 về 0 lần
13 về 1 lần
14 về 5 lần
15 về 0 lần
16 về 1 lần
17 về 3 lần
18 về 1 lần
19 về 0 lần
20 về 1 lần
21 về 2 lần
22 về 3 lần
23 về 2 lần
24 về 1 lần
25 về 1 lần
26 về 0 lần
27 về 3 lần
28 về 2 lần
29 về 0 lần
30 về 0 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 5 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 3 lần
Thứ 5 về 1 lần
Thứ 6 về 5 lần
Thứ 7 về 6 lần
CN về 9 lần
16 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -1 lần
2 ngày -4 lần
1 ngày -6 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
3 nháy 14/04 Chủ nhật
2 nháy 22/03 Thứ 6
2 nháy 05/03 Thứ 3
2 nháy 17/02 Thứ 7