LOTO
79
Thống kê loto 79 của năm 2024
Điểm hôm nay 15/04/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 4 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2024
Tháng
5 / 10
Ngày
0 / 1
Thứ
6 / 4
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 0 điểm
về 35 lần Tháng 01 về 10 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 15 lần
Tháng 04 về 5 lần
Tháng 05 về 0 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 2 lần
03 về 0 lần
04 về 1 lần
05 về 0 lần
06 về 1 lần
07 về 0 lần
08 về 1 lần
09 về 1 lần
10 về 0 lần
11 về 2 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 2 lần
15 về 0 lần
16 về 3 lần
17 về 2 lần
18 về 1 lần
19 về 2 lần
20 về 0 lần
21 về 0 lần
22 về 3 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 0 lần
26 về 1 lần
27 về 1 lần
28 về 3 lần
29 về 2 lần
30 về 2 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 6 lần
Thứ 4 về 1 lần
Thứ 5 về 7 lần
Thứ 6 về 6 lần
Thứ 7 về 6 lần
CN về 3 lần
14 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
4 ngày -5 lần
3 ngày -3 lần
2 ngày -6 lần
1 ngày -4 lần
về liên tiếp 2 ngày 3 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 4 ngày 2 lần
2 nháy 30/03 Thứ 7
2 nháy 28/03 Thứ 5
2 nháy 22/03 Thứ 6
2 nháy 14/03 Thứ 5