LOTO
32
Thống kê loto 32 của năm 2024
Điểm hôm nay 26/07/2024 là: 0 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
0 / 6


Năm
2024
Tháng
5 / 8
Ngày
0 / 1
Thứ
4 / 8
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
7 - 0 điểm
về 57 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 14 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 5 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 2 lần
03 về 1 lần
04 về 4 lần
05 về 1 lần
06 về 4 lần
07 về 3 lần
08 về 2 lần
09 về 3 lần
10 về 0 lần
11 về 2 lần
12 về 3 lần
13 về 1 lần
14 về 1 lần
15 về 0 lần
16 về 1 lần
17 về 1 lần
18 về 3 lần
19 về 2 lần
20 về 4 lần
21 về 0 lần
22 về 4 lần
23 về 0 lần
24 về 3 lần
25 về 2 lần
26 về 0 lần
27 về 3 lần
28 về 1 lần
29 về 2 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 12 lần
Thứ 4 về 9 lần
Thứ 5 về 10 lần
Thứ 6 về 4 lần
Thứ 7 về 6 lần
CN về 7 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -7 lần
2 ngày -3 lần
1 ngày -13 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 4 ngày 2 lần
2 nháy 29/05 Thứ 4
2 nháy 22/05 Thứ 4
2 nháy 07/05 Thứ 3
2 nháy 09/04 Thứ 3
2 nháy 04/04 Thứ 5
2 nháy 24/03 Chủ nhật
2 nháy 06/02 Thứ 3