LOTO
18
Thống kê loto 18 của năm 2024
Điểm hôm nay 15/04/2024 là: 4 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
4 / 6


Năm
2024
Tháng
3 / 7
Ngày
5 / 0
Thứ
8 / 2
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 1 điểm
về 24 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 3 lần
Tháng 05 về 0 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 1 lần
03 về 1 lần
04 về 1 lần
05 về 0 lần
06 về 1 lần
07 về 0 lần
08 về 3 lần
09 về 0 lần
10 về 0 lần
11 về 1 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 0 lần
15 về 5 lần
16 về 1 lần
17 về 0 lần
18 về 1 lần
19 về 1 lần
20 về 0 lần
21 về 0 lần
22 về 2 lần
23 về 1 lần
24 về 0 lần
25 về 0 lần
26 về 0 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 0 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 8 lần
Thứ 3 về 1 lần
Thứ 4 về 1 lần
Thứ 5 về 4 lần
Thứ 6 về 4 lần
Thứ 7 về 4 lần
CN về 2 lần
13 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -2 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -2 lần
1 ngày -2 lần
về liên tiếp 2 ngày 2 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 15/04 Thứ 2
2 nháy 28/03 Thứ 5
2 nháy 27/01 Thứ 7
2 nháy 15/01 Thứ 2