LOTO
52
Thống kê loto 52 của năm 2024
Điểm hôm nay 15/04/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 3 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2024
Tháng
6 / 8
Ngày
1 / 0
Thứ
3 / 4
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
2 ngày
Nháy
1 - 0 điểm
về 30 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 12 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 6 lần
Tháng 05 về 0 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 1 lần
03 về 0 lần
04 về 0 lần
05 về 1 lần
06 về 0 lần
07 về 1 lần
08 về 2 lần
09 về 1 lần
10 về 1 lần
11 về 2 lần
12 về 2 lần
13 về 1 lần
14 về 1 lần
15 về 1 lần
16 về 1 lần
17 về 0 lần
18 về 1 lần
19 về 0 lần
20 về 0 lần
21 về 1 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 2 lần
26 về 0 lần
27 về 2 lần
28 về 0 lần
29 về 3 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 3 lần
Thứ 3 về 5 lần
Thứ 4 về 2 lần
Thứ 5 về 5 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 3 lần
CN về 5 lần
12 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -1 lần
3 ngày -1 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -5 lần
về liên tiếp 2 ngày 2 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 29/02 Thứ 5