LOTO
69
Thống kê loto 69 của năm 2024
Điểm hôm nay 15/04/2024 là: 4 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
4 / 6


Năm
2024
Tháng
7 / 5
Ngày
2 / 0
Thứ
6 / 3
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
2 - 1 điểm
về 24 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 0 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 0 lần
03 về 0 lần
04 về 1 lần
05 về 0 lần
06 về 2 lần
07 về 1 lần
08 về 4 lần
09 về 0 lần
10 về 2 lần
11 về 1 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 1 lần
15 về 2 lần
16 về 1 lần
17 về 0 lần
18 về 0 lần
19 về 0 lần
20 về 1 lần
21 về 0 lần
22 về 0 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 3 lần
26 về 0 lần
27 về 0 lần
28 về 0 lần
29 về 0 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 0 lần
Thứ 4 về 3 lần
Thứ 5 về 4 lần
Thứ 6 về 2 lần
Thứ 7 về 5 lần
CN về 4 lần
9 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -2 lần
2 ngày -1 lần
1 ngày -3 lần
về liên tiếp 2 ngày 2 lần
2 nháy 10/04 Thứ 4
2 nháy 08/04 Thứ 2