LOTO
48
Thống kê loto 48 của năm 2024
Điểm hôm nay 15/04/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2024
Tháng
4 / 3
Ngày
1 / 0
Thứ
2 / 2
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
1 - 0 điểm
về 15 lần Tháng 01 về 3 lần
Tháng 02 về 2 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 4 lần
Tháng 05 về 0 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 0 lần
03 về 1 lần
04 về 0 lần
05 về 0 lần
06 về 2 lần
07 về 2 lần
08 về 1 lần
09 về 0 lần
10 về 0 lần
11 về 0 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 0 lần
15 về 1 lần
16 về 0 lần
17 về 0 lần
18 về 0 lần
19 về 1 lần
20 về 1 lần
21 về 0 lần
22 về 0 lần
23 về 2 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 1 lần
27 về 1 lần
28 về 0 lần
29 về 0 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 2 lần
Thứ 3 về 0 lần
Thứ 4 về 3 lần
Thứ 5 về 1 lần
Thứ 6 về 6 lần
Thứ 7 về 2 lần
CN về 1 lần
24 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -2 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -1 lần
2 ngày -1 lần
về liên tiếp 2 ngày 2 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 23/02 Thứ 6