LOTO
30
Thống kê loto 30 của năm 2024
Điểm hôm nay 26/07/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2024
Tháng
3 / 5
Ngày
2 / 1
Thứ
4 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
2 - 0 điểm
về 37 lần Tháng 01 về 3 lần
Tháng 02 về 2 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 10 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 3 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 1 lần
03 về 0 lần
04 về 0 lần
05 về 1 lần
06 về 2 lần
07 về 1 lần
08 về 0 lần
09 về 2 lần
10 về 1 lần
11 về 0 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 1 lần
15 về 1 lần
16 về 2 lần
17 về 1 lần
18 về 4 lần
19 về 0 lần
20 về 1 lần
21 về 1 lần
22 về 2 lần
23 về 1 lần
24 về 2 lần
25 về 2 lần
26 về 2 lần
27 về 2 lần
28 về 1 lần
29 về 2 lần
30 về 2 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 5 lần
Thứ 4 về 3 lần
Thứ 5 về 7 lần
Thứ 6 về 4 lần
Thứ 7 về 4 lần
CN về 8 lần
31 ngày -1 lần
16 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -4 lần
3 ngày -6 lần
2 ngày -8 lần
1 ngày -6 lần
về liên tiếp 2 ngày 3 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 26/04 Thứ 6
2 nháy 18/03 Thứ 2